VIKTIGT MEDDELANDE TILL VÅRA MEDLEMMAR!

Som ni säkert sett i media finns det risk att det kommer göras frånkopplingar av elen i södra Sverige med anledning av det pågående energiläget. Som huvudregel ska sådana frånkopplingar av strömmen ske med god framförhållning. Men det har flaggats för att under kommande vecka kan det ske med kortare varsel. Vi vill därför uppmana alla att hålla koll i medierna kring detta så att ni inte använder hissar m.m när det sker frånkopplingar.

Ytterdörrarna är försedda med backup så inpasseringen kommer fungera även vid strömavbrott. Läs gärna i Fosiedalsnytt om hur du kan förbereda dig för strömavbrott.

/Styrelsen

Brandförebyggande

Nu är det tid för juleljus, julbak och massa mys. Det är tyvärr också en tid där bostadsbränder ökar på grund av kvarglömda ljus som brinner obevakat, man glömmer att stänga av spisen etc .

Här kommer ett viktigt informationsblad att läsa om vad man kan göra för att förebygga bostadsbränder.

/Styrelsen

Brandvarnarens dag 1/12 2022

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Kom ihåg att testa brandvarnare en gång i månaden. Du testar genom att trycka på knappen.

Vill du bli påmind om att testa brandvarnare? Anmäl dig på MSB (Myndighet för samhällsskydd och beredskap) genom att klicka på följande länk:

Ha en fungerande brandvarnare hemma (msb.se)

/Styrelsen

Glad första advent från styrelsen till er alla :)

Glad första advent Första advent är den dagen då man tänder det första ljuset i adventsljusstaken. Dagen sker fyra veckor innan jul och alltid på en söndag. Visste du att advent är från latinets adventus och betyder ankomst. Inom kristendomen väntar man på att någon ska komma. Denna högtid inleder början av julen.

Glad första advent

Bild av styrelseledamot Sehada Pupovic

Bild av styrelseledamot Sehada Pupovic

/Styrelsen

Stadgarna för BRF Malmöhus 24 – bostadsrättsföreningens grundläggande regler

Vad är stadgar?

Stadgarna är grundläggande bestämmelser i en bostadsrättsförening. De gäller för alla medlemmar. I stadgarna står det bland annat vad som krävs för att bli medlem, vilka avgifter som föreningen tar ut av sina medlemmar och hur styrelsen ska vara sammansatt. En bostadsrättsförening är enligt bostadsrättslagen skyldig att ha stadgar med ett visst innehåll.

Vad innehåller stadgar och vilken betydande roll har stadgarna?

Stadgarna måste innehålla uppgifter om föreningens företagsnamn (tidigare kallad firma), styrelsens säte, den verksamhet som föreningen ska bedriva, huruvida upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut samt grunderna för beräkning av dessa samt årsavgiften, grunderna för avsättning av medel till för att säkerställa husets underhåll, antal styrelseledamöter, revisor och eventuella suppleanter samt tiden för dessas uppdrag, hur föreningsstämma ska sammankallas, vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, föreningens räkenskapsår, fördelning av vinst och fördelning av tillgångar vid föreningens upplösning.

Utöver detta finns andra viktiga frågor som bör regleras noggrant, till exempel fördelning av underhållsansvaret mellan föreningen och boende och de krav som ställs för medlemskap.

Stadgarna får inte strida mot bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Om stadgarnas lydelse står i strid med lag så gäller lagen i första hand.

Om en bostadsrättsförening ska ändra sina stadgar ska beslutet om nya stadgar tas på föreningsstämma. Om inte samtliga röstberättigade i föreningen beslutar om att anta de nya stadgarna krävs att beslutet tas på två på varandra efterföljande föreningsstämmor. Det kan vara till exempel den ordinarie stämman (årsstämman) och en extrastämma som hålls därefter. På den andra stämman måste beslutet tas med två tredjedelars majoritet bland de röstande.

Inför stämman gäller särskilda regler om kallelsetid och den ändring som sker ska skickas ut med kallelsen. När beslut tagits om ändrade stadgar ska de anmälas till bolagsverket.

Källa: Bolagsverket och Fastighetsägarna – vi driver fastighetsbranschen framåt – Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)

/Styrelsen