Stadgarna för BRF Malmöhus 24 – bostadsrättsföreningens grundläggande regler

Vad är stadgar?

Stadgarna är grundläggande bestämmelser i en bostadsrättsförening. De gäller för alla medlemmar. I stadgarna står det bland annat vad som krävs för att bli medlem, vilka avgifter som föreningen tar ut av sina medlemmar och hur styrelsen ska vara sammansatt. En bostadsrättsförening är enligt bostadsrättslagen skyldig att ha stadgar med ett visst innehåll.

Vad innehåller stadgar och vilken betydande roll har stadgarna?

Stadgarna måste innehålla uppgifter om föreningens företagsnamn (tidigare kallad firma), styrelsens säte, den verksamhet som föreningen ska bedriva, huruvida upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut samt grunderna för beräkning av dessa samt årsavgiften, grunderna för avsättning av medel till för att säkerställa husets underhåll, antal styrelseledamöter, revisor och eventuella suppleanter samt tiden för dessas uppdrag, hur föreningsstämma ska sammankallas, vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, föreningens räkenskapsår, fördelning av vinst och fördelning av tillgångar vid föreningens upplösning.

Utöver detta finns andra viktiga frågor som bör regleras noggrant, till exempel fördelning av underhållsansvaret mellan föreningen och boende och de krav som ställs för medlemskap.

Stadgarna får inte strida mot bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Om stadgarnas lydelse står i strid med lag så gäller lagen i första hand.

Om en bostadsrättsförening ska ändra sina stadgar ska beslutet om nya stadgar tas på föreningsstämma. Om inte samtliga röstberättigade i föreningen beslutar om att anta de nya stadgarna krävs att beslutet tas på två på varandra efterföljande föreningsstämmor. Det kan vara till exempel den ordinarie stämman (årsstämman) och en extrastämma som hålls därefter. På den andra stämman måste beslutet tas med två tredjedelars majoritet bland de röstande.

Inför stämman gäller särskilda regler om kallelsetid och den ändring som sker ska skickas ut med kallelsen. När beslut tagits om ändrade stadgar ska de anmälas till bolagsverket.

Källa: Bolagsverket och Fastighetsägarna – vi driver fastighetsbranschen framåt – Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)

/Styrelsen